www.cardetect.cz
CarAukce

Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen VP) upravují vzájemný obchodní vztah mezi Car Detect, spol. s r.o. (dále jen provozovatel) jako výhradním provozovatelem informačního systému CarDET (dále jen systém) a uživatelem. Systém poskytuje uživateli souhrn dostupných informací o vozidle a informací potřebných pro základní kontrolu jeho identifikátorů. Veškeré poskytnuté informace mají pouze informativní charakter a jejich součástí nejsou údaje, které by splňovaly charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Součástí systému je CERTIFIKÁT Car Detect (dále jen certifikát).

Článek 1 - Vymezení pojmů
Uživatel - osoba, využívající služeb systému.

Voucher CarDET (dále jen voucher) – kód, který opravňuje uživatele k využití slevy z platného aktuálního ceníku. Neaktivovaný (nepoužitý) kupon je platný zpravidla 1 rok od data jeho vystavení, pokud není stanoveno jinak.

Článek 2 - Systém CarDET

Je přístupný uživatelům prostřednictvím internetu www.cardetect.cz nepřetržitě 24 hodin denně, krátkodobých technických odstávek nutných pro pravidelnou údržbu systému. Dotaz do systému zadává uživatel zápisem VIN vozidla (Identifikační číslo vozidla). Poskytnutí informací systémem je placenou službou dle platného Ceníku vydaného provozovatelem a platí vždy aktuální cena ke dni realizace objednávky. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

Článek 3 - Uživatelé a přístup

Systém je rozdělen na část neplacenou a placenou. Neplacená část je volně přístupná každému uživateli internetu a umožňuje zjistit obecně rozsah informací, které jsou k dotazovanému vozidlu dostupné. Placená část pak zpřístupňuje všechny dostupné konkrétní informace. Vstup do placené části systému je podmíněn zaplacením požadované částky dle platného ceníku, nebo přihlášením pro registrované uživatele (smluvní zákazníky). Zadání VIN vozidla je možno provést  jen jednou, pro každý obchodní případ.

Článek 4 - Typy a rozsah informací
Výpis k vozidlu:
Systém poskytuje uživateli souhrn dostupných informací z historie vozidla (např. časový vývoj stavu tachometru, rok výroby, servisní záznamy, záznamy o poškození, apod.), kontroly v databázi odcizených vozidel v ČR, kontroly financování.
Rozsah poskytnutých informací není konstantní pro různá dotazovaná vozidla a nemusí být konstantní ani při opakovaných vstupech, tj. dotazech ke stejnému vozidlu. Rozsah poskytnutých informací vždy závisí na jejich dostupnosti v okamžiku zadání dotazu a je specifikován v souhrnu dostupných informací, zobrazeném v neplacené části systému.

CERTIFIKÁT CarDET

V placené části systému bude vygenerován CERTIFIKÁT CarDET, který poskytuje uživateli informace o vozidle objednaného typu prověření:

a) PROVĚRKA  „G“  (Prověření VIN vozidla)

Rozsah a způsob provedení:

On-line zjištění informací o  vybraném vozidle

 • Kontrola údajů o vozidle a jejich dekódování dle VIN (tovární značka, model, typ karoserie , druh vozidla, palivo, výkon, objem, případně další údaje dle dostupnosti výrobce)
 • Kontrola nepovolených znaků ve VIN
 • Ověření kontrolní číslice u vozidel v jejichž VIN se kontrolní číslice vyskytuje
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel
 • Prověření vozidla v majetku vybraných leasingových společností, nebo zda tyto společnosti evidují toto vozidlo jako předmět věcného zajištění úvěru. ( Leasingové společnosti, u nichž ověření proběhlo, budou jmenovitě uvedeny v  Certifikátu vozidla)
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi

b) PROVĚRKA  „A“  (Prověření historie vozidla)

Rozsah a způsob provedení :

On-line zjištění informací o  vybraném vozidle, zejména záznam stavu tachometru, ověření roku výroby a dalších  informací, jež jsou na základě zadaného VIN známy :  (u každého vozidla je rozsah informací odlišný - záleží, jaké máme k zadanému VIN k dispozici údaje )

 • Kontrola  základních údajů o vozidle a jejich dekódování dle VIN (tovární značka, model, typ karoserie , druh vozidla, palivo, výkon, objem, případně další údaje dle dostupnosti výrobce)
 • Kontrola  záznamů stavu tachometru  (přehled vývoje stavu tachometru v čase na základě dostupných dat našich partnerů)
 • Kontrola odcizených vozidel
 • Kontrola leasingu/úvěru, zástavy
 • Kontrola, ověření skutečného roku výroby (případně i měsíce výroby vozidla)
 • Kontrola servisní historie (zjištěné  záznamy našich partnerů)
 • Zjištěné záznamy o poškození vozu (zjištěné záznamy našich partnerů)
 • Přesná výbava vozidla  (detailní údaje o výbavě vozidla i příplatkové při uvedení do provozu)
 • Kontrola  inzerce, prověříme zda vozidlo bylo v minulosti inzerováno či fotografováno,  lze prohlédnout detaily inzerátů
 • Technický popis vozidla (podrobné technické parametry daného vozidla) 
 • Kontrola zabezpečení vozidla
 • Kontrola, zda nebylo vozidlo provozováno jako taxislužba
 • Kontrola svolávacích akcí k zadanému VIN vozidla
 • Vystavení Certifikátu vozidla včetně přílohy Výpisu k vozidlu

 

 

c) PROVĚRKA  „L“   (Dokladová prověrka vozidla)

Rozsah a způsob provedení :

 • Prověření vozidla v systému CarDET
 • Rozbor VIN čísla karoserie
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel
 • Prověření vozidla v zahraničí (dle zadané země) včetně odhlášky vozidla a údajů o totálních škodách (pokud byly evidovány)
 • V případě, že vozidlo již není možné v konkrétní zemi dohledat z důvodu stáří nebo odstranění z evidence, bude se  provádět prověrka ještě v systému evropského pátrání
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi

  

d) PROVĚRKA  „K“  (Fyzická prověrka vozidla nedestruktivní metodou)

Rozsah a způsob provedení:

 • Prověření vozidla v systému CarDET
 • Rozbor VIN čísla karoserie
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel
 • Kontrola a vyhodnocení  VIN a výrobních štítků
 • Kontrola originality hlavních komponentů vozidla (v případě dostupnosti motor, převodovka, zasklení, interiér apod.)
 • Kontrola a vyhodnocení všech dostupných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání dle dat jednotlivých výrobců
 • Kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru (v případě dostupnosti)
 • Kontrola a vyhodnocení skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • Kontrola a analýza vrstvy laku, vyhodnocení míry poškození a způsob opravy karoserie vozidla
 • Porovnání a zjištění skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP (v případě, že TP bylo při kontrole předloženo)
 • Fotodokumentace vozidla (na vyžádání)
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi


e) PROVĚRKA  „S“   (Fyzická identifikace vozidla nedestruktivní metodou)

Prověrka vhodná zejména v případě, kdy vozidlo na kontrole STK dostane  hodnocení : Vážná závada v identifikaci  VIN  (nečitelná ražba ). Car Detect spol. s r.o. provede tzv. bezpečnou identifikaci, vystaví Certifikát vozidla který akceptují Dopravní úřady a na jehož základě je vystaveno rozhodnutí o vyznačení VIN náhradní technologií.

Rozsah a způsob provedení :

 • Prověření vozidla v systému CarDET
 • Rozbor VIN čísla karoserie
 • Prověření vozidla v registru odcizených  vozidel
 • Kontrola a vyhodnocení  VIN a výrobních štítků
 • Kontrola originality hlavních komponentů vozidla (v případě dostupnosti motor, převodovka, zasklení, interiér apod.)
 • Kontrola a vyhodnocení všech dostupných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání dle dat jednotlivých výrobců
 • Kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru (v případě dostupnosti)
 • Kontrola a vyhodnocení  skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • Porovnání a zjištění skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
 • Porovnání všech zjištěných skutečností při identifikaci s tzv. data kartou výrobce vozidla
 • Vyhodnocení  shodnosti prověřovaného vozidla s doklady (TP,OTP)
 • Vyhodnocení zjištěných skutečností  identity vozidla
 • Vystavení Certifikátu vozidla se zjištěnými informacemi včetně doporučení (nedoporučení) vyznačení VIN náhradní technologií
 • Hodnocení vozidla u prověření K, L, S, je stanovené číselným označením 1, nebo 5 – dle vnitřní metodiky provozovatele a na základě výše uvedených kritérií je vozidlu přiděleno hodnocení 1 – 5
 • 1 - NEVYKAZUJE PRÁVNÍ VADY
 • 5 - VYKAZUJE PRÁVNÍ VADY
 • Každý CERTIFIKÁT má své jedinečné identifikační číslo, podle kterého lze na stránkách www.cardetect.cz ověřit jeho pravost.

Článek 5 - Původ a důvěryhodnost poskytovaných informací

Uživatel bere na vědomí, že:
- provozovatel za účelem zpřístupnění maximálního možného množství

informací k dotazovaným vozidlům spolupracuje s partnery - tj. subjekty z ČR i zahraničí. Partneři z titulu své profesní činnosti pracují s informacemi o vozidlech, které svým množstvím a charakterem odpovídají obsahovému zaměření systému a tyto informace provozovateli průběžně poskytují. Jedná se převážně o společnosti z oblasti autoservisů, prodejců vozidel, leasingové společnosti, pojišťovny a další společnosti působící v automobilovém průmyslu.


- provozovatel upozorňuje uživatele, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti provozovatele ověřit jejich kompletnost a 100% správnost a že provozovatel je vázán povinností mlčenlivosti. Databáze jsou neustále aktualizovány v závislosti na spolupráci s partnery provozovatele. Provozovatel neodpovídá za chyby či nedostatky dat uložených v databázích systému, ani za jejich úplnost. Provozovatel ani jeho partneři nenesou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám vznikly přímo či nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb systému

- ověření identifikátorů vozidla s využitím informací uvedených v systému nezaručuje, že samotné vozidlo není dotčeno protiprávním jednáním třetí osoby, jehož důsledkem je pozměnění identifikátorů vozu.

Článek 6 - Podpora systému

Telefonická podpora systému je poradenský servis poskytovaný oprávněným uživatelům systému na tel. čísle +420 602 761 740 nebo na e- mail info@cardetect.cz  v pracovní dny v době 8:00 - 17:00 hodin.

Článek 7 - Platba

Platba za služby systému je realizována přes platební bránu elektronicky prostřednictvím internetu. Po provedení úhrady obdrží uživatel potvrzení o provedené platbě v elektronické podobě e-mailem.

Slevy

Vlastní-li uživatel Voucher CarDET - slevový kupón, může jej při nákupu použít. Za slevové kupóny mající omezenou dobou platnosti anebo slevové kupóny, jejichž platnost vypršela nelze požadovat od provozovatele náhradu. Byla-li uživatelem provedena platba, bez použití slevového kupónu, přestože takový kupón uživatel vlastní, nelze na provozovateli vymáhat dodatečné použití slevy ze zaplacené ceny. Použití více slevových kupónů pro úhradu celkové částky k úhradě není možné, stejně tak nelze použít slevu na již jinak poskytnutou slevu.

Článek 8 - Zpracování osobních údajů

Zpracovatel osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), informuje o tom, že veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáním služby CarDET nebo CERTIFIKÁT CarDET budou zpracovány (manuálně či automatizovaně) osobami k tomu pověřenými za účelem poskytování všech služeb, které představují předmět podnikání zpracovatele, a to na dobu neurčitou. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, přičemž souhlas s poskytnutím osobních údajů je možné kdykoli odvolat, a to doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti.

V rozsahu ustanovení § 12 a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů je objednatel oprávněn k přístupu ke shromažďovaným a zpracovaným osobním údajům týkající se jeho osoby a na jejich ochranu.
Objednatel služby poskytnutím svých osobních údajů potvrzuje, že byl náležitě informován o svých právech vyplývajících ze Zákona o ochraně osobních údajů a se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů souhlasí.

Uživatel tímto výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahující informace o novinkách, produktech a službách, které provozovatel nabízí, a to na emailovou adresu poskytnutou uživatelem, přičemž uživatel bere na vědomí, že tento souhlas lze kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v jednotlivých obchodních sděleních.

Článek 9 – Závěrečná ustanovení

VOP jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách

www. cardetect.cz

Znění VOP může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které uživatel odsouhlasil učiněním závazné objednávky a platby.
Uživatel v postavení spotřebitele výslovně žádá provozovatele o poskytnutí služby ve lhůtě, ve které mu občanský zákoník umožňuje od smlouvy odstoupit, neboť provozovatel běžně poskytuje službu v této lhůtě. Byla-li služba v uvedené lhůtě uživateli provozovatelem poskytnuta, nemá uživatel v uvedené lhůtě právo na odstoupení od smlouvy. Jiná práva uživatele na odstoupení od smlouvy tím nejsou dotčená

Vztahy a případné spory, které vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě muže uživatel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak provozovatel doporučuje uživateli nejdříve využít kontakt na provozovatele pro vyřešení nastalé situace.

Tyto VOP byly publikovány dne 1.4.2018 a od tohoto okamžiku jsou platné a účinné.

Další informace je možno nalézt na adresách:

www.cardetect.cz

 

 

Car Detect © 2001 - 2024 | realizace 3Nicom