www.cardetect.cz
CarAukce

Ochrana osobních udajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1.    Souhlasím s tím, aby společnost Car Detect spol. s r.o. se sídlem Mostecká 273/21, 118 00, Praha 1, IČO: 03040836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 147381 (dále jen „Společnost“) zpracovávala (tj. shromažďovala, ukládala na nosiče informací, zpřístupňovala, upravovala, pozměňovala, doplňovala či opravovala, vyhledávala, používala, uchovávala a likvidovala) moje osobní údaje, a to jméno, příjmení, e-mailovou adresu (dále jen „Osobní údaje“), které jsem Společnosti dobrovolně poskytl v souvislosti s žádostí o prověření vozidla v systému CarDet.

2.    Souhlasím s tím, aby Společnost zpracovávala Osobní údaje pro marketingové účely, zejména zasílání adresných marketingových nabídek, marketingové průzkumy, zasílání nabídek produktů a služeb jiných osob, a to po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.

3.    Dále souhlasím s tím, aby Společnost předávala Osobní údaje osobám náležejícím do stejného podnikatelského seskupení jako Společnost a společnost Car Aukce, spol. s r.o., Mostecká 273/21, 118 00 Praha 1, IČO: 26972697, a aby tyto osoby jako správci dále zpracovávaly Osobní údaje pro výše uvedené účely.

4.    Beru na vědomí, že:

            .     a)  Společnost je oprávněna Osobní údaje zpracovávat automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému;

            .     b)  poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“);

            .     c)  souhlas se zpracováním Osobních údajů lze kdykoliv odvolat;

            .     d)  mám právo na přístup k Osobním údajům a právo na opravu Osobních údajů (viz ust. § 11 a § 12 Zákona) a vůči porušiteli mám práva dle ust. § 21 Zákona, tzn. zejména právo požadovat po Společnosti vysvětlení, budu-li se domnívat, že zpracování Osobních údajů je prováděno v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života či, že Osobní údaje jsou nepřesné, a požadovat odstranění tohoto stavu provedením nápravy ze strany Společnosti (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů).

5.    Prohlašuji, že mnou uvedené Osobní údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
 

Car Detect © 2001 - 2024 | realizace 3Nicom