Všeobecné podmínky ověřování původu vozidel
společností Car Detect, spol. s r.o. pro nesmluvní zákazníky

Článek 1
Základní údaje o vykonavateli

Sídlo společnosti:
Car Detect, spol. s r.o.
Mostecká 273/21, Malá Strana,
118 00 Praha 1
Česká republika
IČO: 25522922
DIČ: CZ25522922

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku - Městský soud v Praze, spisová značka C 144971.

Pobočka společnosti:
Car Detect, spol. s r.o.
Jiřího z Poděbrad 1212
68601, Uherské Hradiště
Česká republika

Telefon: 572 552 255

E-mail: ,
Web: www.cardetect.cz

Vykonavatel prohlašuje, že má odbornou způsobilost ke kontrole a ověřování původu ojetých motorových vozidel a je v rámci své podnikatelské aktivity oprávněn takovou činnost provádět.

Článek 2
Typy prověrek a jejich rozsah

Předmětem prověrek jsou ojetá motorová osobní nebo užitková vozidla všech  továrních značek.

Prověrka typu K – fyzická experíza vozidla s prověřením v databázi odcizených vozidel ČR

Rozsah a způsob provedení:

 • prověření vozidla v systému Car-Det v rámci České republiky
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prohlídka vozidla
 • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
 • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motorukontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všech identifikačních znaků a jejich vyhodnocení
 • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
 • popis rozsahu poškození
 • komplexní fotodokumentace vozidla

Prověrka typu L – dokladová prověrka v systému Car-Det zahraničí

Rozsah a způsob provedení:

 • prověření vozidla v systému Car-Det
 • prověření vozidla v zahraničí včetně odhlášky v zahraničí a údajů o totálních škodách (pokud jsou evidovány) v případě, že vozidlo již není možné dohledat z důvodu stáří nebo odstranění z evidence, bude se kromě dané země provádět prověrka ještě v systému evropského pátrání a odpověď bude formulována v tomto duchu
 • rozbor čísla karosérie VIN

Prověrka typu M – dokladová prověrka v systému Car-Det v zahraničí s fyzickou expertízou Scandetect

Rozsah a způsob provedení:

 • prověření vozidla v systému Car-Det
 • prověření vozidla v zahraničí včetně odhlášky v zahraničí a údajů o totálních škodách (pokud jsou evidovány) v případě, že vozidlo již není možné dohledat z důvodu stáří nebo odstranění z evidence, bude se kromě dané země provádět prověrka ještě v systému evropského pátrání a  odpověď bude formulována v tomto duchu
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prohlídka vozidla
 • kontrola a vyhodnocení výrobních štítků
 • kontrola a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle (skla, pásy, plasty, aj.) a jejich vzájemné porovnání podle identifikačních katalogů jednotlivých výrobců
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
 • kontrola a vyhodnocení dostupných skrytých identifikačních znaků na vozidle
 • mikroskopická kontrola čísla karosérie a všech identifikačních znaků a jejich vyhodnocení
 • analýza vrstvy laku, kterou lze odhalit, zda bylo vozidlo dříve havarováno a určit míru poškození
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem  výroby ve VIN  nebo TP
 • popis rozsahu poškození
 • komplexní fotodokumentace vozidla

Prověrka typu S – fyzická expertíza vozidla (vhodné při pochybnosti STK u kontroly identifikace vozidla)

Rozsah a způsob provedení:

 • prověření vozidla v systému Car-Det
 • rozbor čísla karosérie VIN
 • fyzická prohlídka vozidla (Kontrola a vyhodnocení viditelných ID znaků vozidla, jejich porovnání s tzv. data kartou výrobce vozidla, kontrola a vyhodnocení skrytých ID znaků vozidla. Kontroly prováděny nedestruktivními metodami)
 • kontrola a vyhodnocení výrobního čísla motoru
 • porovnání skutečného roku výroby s rokem výroby ve VIN nebo TP
 • potvrzení shodnosti prověřovaného vozidla s platnými doklady (TP, OTP)

Prověrku typu G – certifikát identity vozidla

Rozsah a způsob provedení:

 • rozbor čísla karosérie VIN – dekódování údajů o vozidle z čísla karoserie VIN na základě informací zveřejňovaných výrobcem
 • kontrola nepovolených znaků ve VIN
 • ověření kontrolní číslice – check digit u typů vozidel,  v jejichž VIN se kontrolní číslice vyskytuje
 • prověření vozidla v databázi odcizených  vozidel Policie České republiky
 • ověření, zda je vozidlo v majetku vybraných leasingových společností, nebo zda tyto společnosti evidují toto vozidlo jako předmět věcného zajištění úvěru. Toto ověření se provádí na základě informací, které tyto společnosti zveřejňují. Leasingové společnosti, u nichž ověření proběhlo, budou jmenovitě uvedeny v  Certifikátu identity vozidla.
 • prověrku typu G lze provést pouze u vozidel, u nichž je známé 17-ti místné číslo karoserie  VIN. V případě  užitkových vozidel nemusí výsledek prověrky obsahovat rozbor čísla karoserie VIN.

Článek 3
Ceny služeb

K fyzická experíza vozidla s prověřením v databázi odcizených vozidel ČR
3.226,- Kč

L dokladová prověrka v systému Car-Det zahraničí
2.723,- Kč

M dokladová prověrka v systému Car-Det zahraničí s fyzickou expertízou Scandetect
5.032,- Kč

S fyzická expertíza vozidla (vhodné při pochybnosti STK u kontroly identifikace vozidla)
2.950,- Kč

G certifikát identity vozidla
605,- Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21 %.

Článek 4
Způsoby objednávání služeb

Vyplnění a odeslání on-line objednávkového formuláře na stránkách www.cardetect.cz.

Součástí objednávky je kopie technického průkazu, jsou-li k dispozici kopie předchozích dokladů, pak je vhodné zaslat i tyto. Po připsání hotovosti na účet společnosti Car Detect, spol. s r. o. bude objednávka zařazena do informačního systému ke zpracování a od této chvíle začíná běžet lhůta pro dodání výsledku prověrky. O zařazení objednávky do informačního systému bude zákazník informován e-mailem. Daňový doklad bude doručen objednavateli poštou na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Osoba, která vyplnila a odeslala objednávku, souhlasí s tím, aby společnost Car Detect, spol. s.r.o. (nebo její zahraniční partneři) zapracovala data uvedená v této objednávce do informačního systému a tento informační systém provozovala výhradně pro svoji potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Společnost Car Detect, spol. s.r.o. v plné míře ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona.

Článek 5
Způsob úhrady

Objednanou službu je možné uhradit následujícími způsoby:

 • Poštovní poukázkou typu A na číslo účtu 5622080247/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést symbol,který Vám byl přidělen. Adresa majitele účtu je Car Detect, spol. s.r.o., Mostecká 273/21, Malá Strana, 118 00 Praha 1.
 • Hotovostním vkladem na účet číslo 5622080247/0100 KB Uherské Hradiště, jako variabilní symbol je třeba uvést symbol, který Vám byl přidělen.
 • Bezhotovostním převodem na číslo účtu 5622080247/0100, jako variabilní symbol je třeba uvést symbol, který Vám byl přidělen .

Článek 6
Termíny pro dodání výsledků prověrky


Země původu vozidla Termín dodání výsledku prověrky
Belgie 3 dnů
Dánsko 3 dny
Finsko 3 dny
Francie 3 dny
Itálie 4 dnů
Nizozemí 5 dnů
Německo 2 dny
Německo s původní SPZ 24 hodin
Norsko 3 dny
Polsko 3 dny
Portugalsko 3 dny
Slovensko 3 dny
Španělsko 3 dny
Švédsko 3 dny
Švýcarsko 3 dnů
USA, Kanada 3 dnů
Velká Británie 3 dny
původ neznámý 10 dnů*
fyzická expertíza 3 dny

Článek 7
Odborný certifikát

Výsledek ověření poskytne vykonavatel objednavateli ve formě odborného certifikátu, který zašle ve formátu pdf na e-mailovou adresu, uvedenou objednatelem v objednávkovém formuláři. Tento certifikát slovně popisuje skutečnosti zjištěné v rámci zpracování konkrétní objednávky. Pro srozumitelnost je výsledek prověrky vyjádřen následující stupnicí.

1 Původ vozidla je prokazatelný, vozidlo nepochází z trestné činnosti, při fyzické expertíze nebyly zjištěny zásadní změny v identifikátorech umístěných přímo na vozidle.

5 Při dokladové prověrce původu vozidla byly zjištěny nedostatky, nebo u fyzické expertízy byly zjištěny zásahy do karoserie a identifikačních znaků vozidla. Cílem těchto zásahů bylo zakrytí nelegálního původu vozidla nebo některých jeho částí. Jeden z důvodů pro tento výsledek prověrky může být rovněž zjištění hlášení totální škody na vozidle z důvodu havárie nebo zaplavení vozidla.

Článek 8
Certifikát identity vozidla

Výsledkem prověrky typu G je Certifikát identity vozidla, který je objednateli odeslán do 2 pracovních dnů po obdržení platby. Zjistí-li vykonavatel, že prověřované vozidlo je v databázi odcizených vozidel Policie České republiky, nevystaví k prověřovanému vozidlu certifikát a o zjištěné skutečnosti bude písemně informovat objednavatele. V takovém případě se považuje prověrka za řádně provedenou a není tím dotčen nárok vykonavatele na smluvní odměnu. Kopie certifikátu identity může být dodána objednateli elektronickou poštou nebo faxem. Originál certifikátu identity vozidla obdrží následně objednavatel poštou, není-li dohodnuto jinak.

Článek 9
Odpovědnost vykonavatele za vadné plnění

Je-li vykonavatelem označen výsledek kontroly číslem „1“, poskytuje vykonavatel garanci za správnost takového výsledku ve smyslu úkonů uvedených v čl.2 těchto obchodních podmínek, a to v rozsahu časové ceny prověřeného vozidla. Časovou cenou se rozumí cena prověřovaného vozidla určená znaleckým posudkem soudního znalce ke dni, ve kterém byl jeho vlastník na základě rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a soudů a celních orgánů vyloučen z práva držet a užívat vozidlo. Vlastníkovi vozidla pak vzniká nárok na zaplacení takové časové ceny vozidla nejdříve ke dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí uvedených institucí, podle něhož není vlastníkem vozidla. Tuto skutečnost musí bezpochybně prokázat. Časová cena je splatná do jednoho měsíce ode dne takového prokázání. Vykonavatel nenese odpovědnost za to, že v době vydání odborného certifikátu nebo v době po jeho vydání, může být prověřované vozidlo předmětem nároku třetí osoby uplatňovaného v trestním řízení nebo v civilním řízení v ČR či v zahraničí. U prověrky typu G – certifikát identity vozidla je Car Detect, spol. s r.o. odpovědná pouze za prověření vozidla v databázi odcizených vozidel Policie České republiky. Ostatní zjištěné údaje jsou pouze informativní a Car Detect, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé dalším využitím těchto údajů.

Článek 10
Další ustanovení

V případě, že vykonavatel služby zjistí, že příslušné vozidlo je v zahraničí hlášeno jako odcizené, popř. že identifikační znaky vozidla byly pozměněny, společnost Car Detect, spol. s r.o. je povinna oznámit takový případ Policii České republiky, nejprve je tedy písemně informován příslušný policejní útvar a poté zadavatel prověrky. Platnost těchto podmínek končí dnem vydání nových Všeobecných podmínek ověřování původu vozidel společností Car Detect, spol. s r.o. pro nesmluvní zákazníky.

V Praze 1.1.2016