jak prověřujeme vozidla?

Prověření původu vozidla se skládá ze dvou fází – dokladové prověrky a fyzické expertízy.

dokladová prověrka původu vozidla

Je založena na prověření původu vozidla v daném státě na základě úplného čísla karosérie vozidla (VIN). V případě, že není známa země původu vozidla, jsme schopni ji zjistit, zákazník však musí počítat s časovou prodlevou. Při dokladové prověrce zjišťujeme, zda v zadané zemi bylo vozidlo registrováno a řádně odhlášeno, případně zda důvodem odhlášení byla totální škoda na vozidle.

nejčastější právní vady zjištěné při dokladových prověrkách

 • vozidlo je stále registrováno v zahraničí
 • mezi datem odhlášení v zahraničí a registrací v ČR již uplynula dlouhá doba (několik let)
 • vozidlo je v zahraničí v majetku třetí osoby (leasingové společnosti)
 • na vozidle byla v zahraničí hlášena pojistná událost, která byla likvidována jako totální    škoda

fyzická expertíza vozidla

U této fyzické expertízy se zaměřujeme na prověření původnosti identifikačních znaků vozidla. Při fyzické expertíze lze odhalit  změny v identifikačních znacích vozidla a tím tedy i vozidlo nějakým způsobem pozměněné, jehož „úpravy“ by dokladovou prověrkou čísla karosérie nebyly zjištěny. Fyzická expertíza se provádí nedestruktivní metodou. Expertízy provádí tým speciálně vyškolených techniků, kteří operativně působí na celém území České republiky.
Pro zkoumání originality identifikačních znaků vozidel využívají technici při expertízách nejmodernější dostupnou techniku a specifické analytické metody. Samozřejmou součástí každé expertízy je detailní rozbor čísla karosérie zkoumaného vozidla.

Při těchto rozborech vycházíme mimo jiné i z dostupných údajů, které nám na základě několikaleté spolupráce poskytují výrobci vozidel. Úzké spolupráce s výrobci vozidel, respektive s importéry jednotlivých značek, využíváme také při ověřování originality identifikačních znaků prověřovaných vozidel, dále v případě potřeby pro přesné stanovení roku výroby, typu vozidla, přesného určení barvy, aj.

Z každé fyzické expertízy je vyhotoven podrobný protokol, ve kterém jsou zaznamenány veškeré identifikační znaky, které byly na vozidle při expertíze zjištěny. K protokolu je připojena i série digitálních fotografií dokumentující identifikační znaky, exteriér, případná poškození vozidla. Tato dokumentace může být využita při pátrání po vozidle v případě jeho odcizení, nebo může sloužit pro pojišťovny pro snížení rizika pojistných podvodů.

nejčastější právní vady zjištěné při fyzických expertízách

 • chybějící identifikační znaky
 • falzifikáty identifikačních znaků
 • mechanické zásahy do nosiče čísla karoserie (VIN)
 • vozidlo je složeno z více vozidel
 • barva vozidla se neshoduje s barvou udanou výrobcem

základní kroky prověrky vozidla

1. kontrola dokladů vozidla – administrativní část
 • prověření originality dokumentů vozidla
 • prověření pravdivosti údajů uvedených v dokumentech vozidla
 • rozkódování výrobního čísla karoserie, tzv. VIN a následná kontrola zda patří danému vozidlu
2. kontrola identifikačních znaků vozidla
 • prověřováním originality identifikačních znaků vozidla a jejich srovnání se standarty výrobce
 • kontrola a vyhodnocení typového štítku, zákaznického nebo výrobního štítku
 • rozbor  výrobních údajů na sklech vozidla (tzv. homologační značky)
 • rozbor výrobních údajů na bezpečnostních pásech a plastových dílech
 • prověření původnosti čísla motoru a jeho podrobné zkoumání
 • zjišťování originality identifikačních znaků mikroskopickou metodou na karoserii, včetně původnosti dílů
 • měření původnosti ražby VIN a jeho okolí, původnost barev a kontrola dalších skrytých identifikačních znaků
3. analýza vrstvy laku karoserie
 • měřením tloušťky laku speciálním přístrojem se zjišťuje původnost laku na jednotlivých dílech karoserie
 • touto metodou lze zjistit případné mechanické zásahy do karoserie skryté pod vrstvou laku, podrobné měření se provádí i v okolí VIN
4. magneto - prášková metoda
Tato metoda nedestruktivního zkoušení povrchových a podpovrchových vad materiálu je založena na principu rozptylových magnetických polí, kdy dochází k vizualizaci v místě nestejnorodosti materiálu. Je možné jí zjistit zda některá část dílu karoserie obsahující některý identifikační znak nebyla úmyslně vyříznuta a nahrazena částí jinou.
5. digitální fotodokumentace

Při prováděné  expertíze se pořizuje komplexní digitální fotodokumentace:

 • série digitálních fotografií dokumentuje exteriér, případná poškození a nejdůležitější    identifikátory vozidla
 • tato dokumentace může být využita při pátrání po vozidle v případě jeho odcizení, nebo může sloužit pro pojišťovny pro snížení rizika pojistných podvodů

K vozidlu se pořizuje následující fotodokumentace:

 • exteriér vozidla
 • interiér vozidla
 • viditelných identifikátorů vozidla
 • poškození vozidla